اهداف و چشم انداز

این دوفصلنامه با هدف پژوهش در جوانب مختلف پدیده انقلاب  آغاز به کار کرده است.