اصول اخلاقی انتشار مقاله

اطلاعات ارائه شده در مقاله باید محصول تحقیق و پژوهش نویسنده باشد.

نویسندگان باید با رعایت صداقت علمی، هرگونه استفاده از منابع، اعم از چاپ شده یا چاپ نشده را در مقاله خود قید کنند.

اثر ارسالی نباید حاوی مطالبی مبنی بر دفاع از تبعیض قومی، جنسیتی، زبانی، سنی و ملی باشد.

در هر مقاله، حقوق نویسندگان اثر باید رعایت شود و نام تمام کسانی که در نگارش مقاله نقش داشته اند، ذکر گردد.