اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید محمدرضا شریفی

معاون اداری مالی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sharifiri-khomeini.ac.ir

سردبیر

عباس کشاورز شکری

استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

keshavarzshahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عباس کشاورز شکری

استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

keshavarzshahed.ac.ir

فردین قریشی

استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

ghoreisih3583ut.ac.ir

فرشاد شریعت

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق، تهران، ایران

f.shariatisu.ac.ir

سعید معیدفر

دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه تهران، ایران

smoidfarut.ac.ir

ابوالفضل دلاوری

دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

delavriatu.ac.ir

محمد سالار کسرایی

دانشیار جامعه شناسی، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

mohammadsalar.kasraiegmail.com

علی ساعی

دانشیار جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

saeiamodares.ac.ir

محمدرضا طالبان

دانشیار جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

qtalebanyahoo.com

صدرالدین موسوی

دانشیار اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

sadrmoosavigmail.com

فاطمه طباطبایی

دانشیار عرفان اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

tabatabaie-fatemehyahoo.com

دبیر اجرایی

عباس خورشیدنام

استادیار جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران

abbas_khorshidnamyahoo.com

کارشناس نشریه

زهره احسانی

کارشناس گروه های علمی

zohreh49ehsanigmail.com

ویراستار ادبی

اعظم سلیمانی

کارشناس بخش نشریات

azamsoleimani48yahoo.com

صفحه آرا

زهرا شیرخان زاده

کارشناس پژوهش

zahrashirkhanyahoo.com