اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد قلی زاده

رییس پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

ahmad.gholizadehyahoo.com

سردبیر

عباس کشاورز شکری

استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

keshavarzshahed.ac.ir

مدیر داخلی

عباس خورشیدنام

استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

abbas_khorshidnamyahoo.com

کارشناس نشریه

زهره احسانی

کارشناس گروه های علمی

zohreh49ehsanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد سالار کسرایی

دانشیار جامعه شناسی پژوهشکده مطالعات اجتماعی

mohammadsalar.kasraiegmail.com

محمدرضا طالبان

دانشیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

qtalebanyahoo.com

صدرالدین موسوی

دانشیار اندیشه سیاسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

sadrmoosavigmail.com

فاطمه طباطبایی

دانشیار عرفان اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

tabatabaie-fatemehyahoo.com

ابوالفضل دلاوری

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

delavriatu.ac.ir

سعید معیدفر

دانشیار بازنشسته جامعه شناسی، دانشگاه تهران

smoidfarut.ac.ir

فردین قریشی

استاد گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

ghoreisih3583ut.ac.ir